REGULAMIN VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI FRANCES TUSTIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. VIII Międzynarodowa Konferencja Frances Tustin odbędzie się w dniach 24 – 26 czerwca

2022 w Warszawie

2. Współorganizatorami Konferencji są:

Frances Tustin Memorial Trust

18 Landau st. Qiryat Ono 5555118 , Israel

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, zwane dalej PTPP,

ul. Złota 9/8, 00-019 Warszawa

3. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pomocą zgłoszeń internetowych jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, ul. Złota 9/8,00-019 Warszawa.

4. Uczestnikami konferencji są osoby, które dokonały rejestracji poprzez formularz na stronie, wniosły obowiązującą w momencie rejestracji opłatę zgodną z terminarzem kosztów, a tym samym zaakceptowały regulamin i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji konferencji, tj. obsługi uczestników, rejestracji uczestników, wydrukowania identyfikatorów, wydrukowania zaświadczeń imiennych o uczestnictwie w konferencji, wystawienie na życzenie faktur za opłatę konferencyjną.

5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.autismconference2020.org

Na ww. stronie internetowej opublikowane są szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia. Znajdują się tam między innymi informacje o zróżnicowanej wysokości opłat za udział w Konferencji, terminie płatności. Na stronie internetowej Konferencji znajdują się również dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację konferencji — adres e-mail do kontaktów: autismconference20@gmail.com

6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

7. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem strony internetowej Konferencji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych koniecznych do organizacji konferencji, a także zobowiązaniem do

przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między

Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Termin rejestracji na Konferencję jest określony na stronie internetowej Konferencji. Osoba zgłaszająca swój udział w Konferencji zobowiązuje się do wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie poprawnych danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

§ 2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w konferencji jest:

1) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji;

2) Uiszczenie opłaty konferencyjnej za pośrednictwem systemu płatności on-line.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem usługi oraz według regulaminu.

3. Liczba uczestników jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji.

5. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

6. W cenę Konferencji wliczony jest catering, tj. lunch oraz przekąski i napoje w czasie przerwy kawowej.

7. W przypadku wycofania się z udziału w Konferencji istnieje możliwość odstąpienia swojego miejsca innej osobie lub otrzymania pocztą tradycyjną materiałów konferencyjnych

(zawierających w szczególności treść wystąpień prelegentów).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Konferencji w każdym czasie,

w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz

państwowych i innych instytucji, klęska żywiołowa, strajki, warunki atmosferyczne).

10. Materiały kliniczne prezentowane podczas Konferencji mają charakter poufny.

11. Zabrania się nagrywania, utrwalania na nośnikach cyfrowych treści seminariów klinicznych i wykładów.

§ 3. Ceny i warunki płatności

  1. Opłata konferencyjna wynosi w przypadku wpłaty:
UczestnicyDo 15.03.2022rOd 16.03.2022rOd 16.05.2022r
Albania, Białoruś, Bułgaria, Bośnia I Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Indie, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry950 PLN1100 PLN1300 PLN
Pozostałe kraje1200 PLN1360 PLN1500 PLN
Członkowie/ kandydaci PTPP850 PLN1000 PLN1200 PLN
Członkowie FTMT1080 PLN1250 PLN1350 PLN
Prowadzący wykłady równoległe430 PLN500 PLN600 PLN
WYDARZENIA DODATKOWO PŁATNE
KLINICZNE SEMINARIA PRZEDKONFERENCYJNECzłonkowie/ kandydaci PTPP 180 PLN, Pozostali 200 PLN
Uroczysta kolacja250 PLN
WycieczkiOpłata uzależniona od ilości uczestników

2. Płatności należy dokonać za pośrednictwem systemu płatności on-line dostępnego na stronie konferencji.

3. Przed dokonaniem płatności on-line należy wypełnić formularz rejestracyjny.

4. Faktury są wystawiane i wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku pytań w tej sprawie prosimy o kontakt z sekretariatem PTPP: info@ptpp.pl

5. Do 31 marca 2022r istnieje możliwość odwołania uczestnictwa i zwrotu wniesionej opłaty. Po tym terminie możliwe jest anulowanie uczestnictwa i zwrot wniesionej opłaty tylko z powodu zachorowania na COVID-19 (potwierdzony pozytywnym wynikiem badania) lub braku możliwości przyjazdu do Polski w przypadku zawieszenia podróży przez kraj pochodzenia do Polski lub z Polski. W przeciwnym razie opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi po dniu 31 marca 2022r Uczestnicy z zagranicy, którzy rezygnują z udziału na warunkach zawartych w niniejszym punkcie, otrzymają zwrot opłat w terminie 14 dni od złożenia wniosku na adres info@ptpp.pl. Zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszt międzynarodowego przelewu bankowego.

6. Każdy Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Uroczystej Kolacji i zwrotu opłaty w terminie do 30 kwietnia 2022 r. Po tym terminie opłata za Uroczystą Kolację nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na tę kartę po wskazaniu przez uczestnika danych do dokonania takiego zwrotu, czyli numeru konta, a w przypadku przelewów zagranicznych również numeru SWIFT i IBAN.

8. Rezygnacja z udziału w Konferencji odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Zgłoszenie rezygnacji należy przesłać do osób odpowiedzialnych za organizację Konferencji na adresy e-mail podane na stronie internetowej Konferencji i musi zawierać nr konta na które ma być dokonany zwrot oraz SWIFT i IBAN banku w przypadku przelewów zagranicznych.

9. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona drogą mailową.

10. Organizator dokonując zwrotu opłaty konferencyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty przelewu oraz koszty administracyjne pobrane przez bank odbiorcy a także za ewentualne koszty wynikające z tytułu różnic kursowych.

11. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie

internetowej Konferencji.

§ 4. Materiały konferencyjne

1. Każdy uczestnik Konferencji otrzyma zestaw materiałów konferencyjnych, zawierających

w szczególności treść wystąpień prelegentów.

2. Uczestnicy konferencji otrzymają wersję papierową materiału klinicznego do wykorzystania w trakcie trwania konferencji. Materiał kliniczny prezentowany podczas Konferencji objęty jest tajemnicą zawodową. Każdy uczestnik kwituje podpisem jego odbiór i zobowiązuje się do zwrócenia tekstu Organizatorom po zakończeniu prezentacji klinicznej.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje uczestników Konferencji wobec Organizatorów powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby PTPP.

2. Reklamacje uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 6. Przetwarzanie danych uczestników Konferencji i zasady bezpieczeństwa

1. Wszelkie dane osobowe osób uczestniczących w Konferencji przetwarzane są w celu organizacji oraz obsługi Konferencji. Po zakończeniu Konferencji dane przechowywane są do celów ewentualnych kontroli jako dane kontrahentów przez 5 pełnych okresów rozliczeniowych po zakończeniu roku organizowania konferencji. Dane do mailingu uzyskane na podstawie dodatkowej zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

2. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Frances Tustin Memorial Trust stosuje wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa zbieranych danych osobowych, zgodnie z powszechnymi zasadami ochrony danych osobowych oraz poufności informacji.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania oraz przechowywania danych osobowy są zawarte w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej konferencji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane

przez Sąd właściwy dla siedziby PTPP.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.